Make your own free website on Tripod.com

MİKROEKONOMİ VE MAKROEKONOMİ

       -Mikroekonomide küçük üniteler(ev halkı, firma, devlet) ele alınmakta ve ağırlıklı olarak tüketicinin fayda optimizasyonuna, frmanın(üreticinin) kar maksimizasyonuna nasıl ulaştığı araştırılmaktadır.
       -Bunu yaparken kısmi denge analizleri kullanılır.Yani bir üniteyi incelerken onu diğer ünitelerden ve bütünden bağımsız düşünür.söz konusu bir malın fiyatı incelenirken bu fiyatın diğer malların fiyatlarındaki değişmelerden etkilenmediği varsayılır.
       -Serbest piyasada ürün fiyatlarının nasıl oluştuğu, fiyatın oluşmasını etkileyen temel unsurlar ile fiyat arasındaki ilişki de mikroekonominin analiz konuları arasındadır.
       -Makroekonomi genel denge analizlerinden yaralanır.Tüm ekonominin ve piyasaların tüm sektörlerinin birlikte nasıl dengeye gelecekleri sorunu incelenir. Konuları arasında enflasyon, döviz kuru, ödemeler dengesi, işsizlik, milli gelir gibi büyüklükler vardır.

EKONOMİDE MAL, HİZMET ve PARA AKIMI

       -Üretici firmalar ile aileler arasında iki ayrı akım vardır:
a) Mal ve hizmet akımı: Aileler üretim için gerekli girdileri firmalara sağlarken firmalar da bu girdileri kullanarak ürettikleri malları ev halkının kulanımına sumaktadır. Yani aileler üretim faktörlerini (daha çok emek) firmalara vermekte karşılığında firmalar da tüketim malarını üretmektedirler.
a) Gelir ve harcama akımı: Firmalara üretim faktörlerini veren aileler bunun karşılığını rant, ücret, faiz olarak firmalardan almaktadır; bu ailelerin gelirini oluşturur.Daha sonra aileler belli bir harcama yaparak firmaların ürettileri tüketim malarını satın almaktadır ki bu da firmaların geliridir. Bu para akımına harcamalar akımı diyebiliriz.

PARA TEORİSİ

       Eski zamanlarda uygulanan takas(trampa, mübadele) yöntemi birçok güçlükler doğurmaktaydı. Bu nedenle insanlar malın mall değişimi yerine başka bir değişim aracı buldu: Para.
Paranın İşlevleri
  1. Ortak bir değer ölçüsü. Tüm mal ve hizmetlerin değeri para ile ölçülebilir.
  2. Ortak bir değişim aracı.
  3. Tasarruf aracı.Bu özelliğini sürdürebilmesi için zamanla değer kaybetmemelidir.
  4. Borç ödeme aracı.
  5. Ekonomi politikası aracıdır.
Paranın Çeşitleri
  1. Mal Para: İlk toplumlarda başka malların değişiminde kullanılan mallardır. Ör: deri, midye kabuğu, tütün.
  2. Temsili Para veya Kağıtan Para: Altın ve gümüş sertifikalar, banknot, kağıt para ve ufaklık para(metal para) bu türdendir.Ufaklık parada paranın yapıldığı maddenin değeri ile üzerinde yazan değer farklı olmalıdır.Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde değerli metalden yapılmış ufaklık paralar metali kendisinden daha değerli olduğu için piyasadan kaybolmuştur.Bu kavram Gresham's law(Gresham'ın kanunu) adıyla bilinen "bad money drives out good"(kötü para iyiyi safdışı eder) kanunuyla anlatılabilir.
  3. Kaydi Para(Banka Parası): Özellikle gelişmiş ülkelerde ödemelerin büyük kısmı bizzat para ile yapılmaz. Borçlu kimse borcunu çek ile ödediğinde çeki alan kimse ya da firma bankadan nakit almayacak fakat çek tutarını kendi hesabına yazdıracak veya aktaracaktır. Kaydi para diğer adıyla banka parası gözle görülür bir para değildir.

Ekonomi nedir? Temel kavramlar
Bankalar ve Para yaratma süreci
Para arzı ve Talebi
Enflasyon, Deflasyon, Stagflasyon, Devaluasyon
Para Politikası Araçları ve Merkez Bankası
Milli Gelir
İstihdam kavrami
Yatırım Teorisi
Milli Gelir Genel Dengesi